Deontologische code

pharma.be speelt al 50 jaar een voortrekkersrol op deontologisch vlak. Zij was de eerste industrievereniging in ons land die een strikte deontologische code aan haar leden oplegde. Dat gebeurde al in 1976. Sindsdien heeft zij haar deontologische code systematisch uitgebouwd en ziet ze toe op de strikte naleving ervan.

De deontologische code biedt het kader om een duurzame relatie met alle gezondheidspartners uit te bouwen, waaronder de academici, de artsen, de apothekers, de gezondheidsinstanties en de patiëntenorganisaties. Verschillende organen waken over de strikte naleving van de code en er is een transparante klachtenprocedure uitgewerkt. Zo wordt er ondermeer nauwlettend toegezien op de informatieverspreiding over geneesmiddelen door de leden. Deze moet correct en wetenschappelijk onderbouwd zijn en moet aan een aantal andere vormvereisten voldoen. Elk individu dat meent een inbreuk vast te stellen op de regels, kan een klacht indienen. Het klachtenbureau onderzoekt dan onpartijdig de klachten die - wanneer een inbreuk wordt vastgesteld - kunnen leiden tot sancties zoals voorzien in de code.

Met deze deontologische code engageren de leden van pharma.be zich om op transparante wijze en conform aan alle wettelijke criteria hun wetenschappelijke informatievoorziening te organiseren omtrent geneesmiddelen voor humaan gebruik.

  • De huidige versie van de Code voor deontologie van pharma.be, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 24 maart 2017.
  • De richtsnoeren aangaande de waarde van de maaltijden aangeboden aan beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector in het kader van wetenschappelijke bijeenkomsten en aangaande het begrip van "geringe waarde" in het kader van artikel 29 bis.